از منوی start گزینه run انتخاب کرده و  تایپ کنید regedit و اینتر بزنید و وقتی وارد آن شدید این مسیر را دنبال کنید HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer یک مقدار جدید از نوع String Value ایجاد کرده و نام آن را ClearRecentDocsOnExit قرار داده و مقدار آن برابر 0 باید باشه .